«لیس فی القرآن ما ینفی السماع الثابت للموتی فی الأحادیث الصحیحة [1] در قرآن چیزی وجود ندارد که سماع موتی را که در روایات ثابت‌شده نفی کند»

شنقیطی نیز  با علمای هم عصر خویش مخالفت کرده و با پیروی از ابن تیمیه می گویدکه بدون هیچ تردیدی که در قران هیچ دلیلی بر عدم سماع موتی وجود ندارد: «مقتضای دلیل این است که اموات در قبرهایشان صدای کسانی که با آن‌ها صحبت می‌کنند را می‌شنوند و سخن عایشه و تابعین او (که گفته‌اند به دلیل إِنَّک لا تُسْمِعُ الْمَوْتَی و ... اموات نمی شنوند) غلط است. توضیح آن مبتنی بر دو مقدمه است: 1. سماع موتی در احادیث متعدد از پیامبر- ثابت‌شده است، به طوری که هیچ اشکالی در آن نیست. همچنین ایشان نگفته‌اند این امر مخصوص انسان یا زمان خاصی است؛ 2. هیچ مخالفی از کتاب و سنت برای نصوص صحیح پیامبر ثابت نشده است؛ تأویل عایشه [2] در بعضی آیات بر معنایی مخالف با احادیث مذکور صحیح نیست؛ زیرا آیات دیگر اولی به صواب است. پس نصوص صحیح نبی- با تأویل بعض از صحابه رد نمی‌شود»[3]

یکی دیگر از ادله شنقیطی روایت معروف به قلیب است. او درباره این روایت می‌گوید: «این حدیث در سماع موتی صحیح است و پیامبر نیز آن را تخصیص نزده است. کلام قتاده نیز – که بخاری نقل کرده است- اجتهاد اوست»[4]

«در این حدیث پیامبر تصریح دارد به اینکه میت در قبرش صدای کوبیده شدن کفش دفن کنندگان را در حال بازگشت، می‌شنود. این حدیث نص صریح در سماع موتی است و پیامبر نیز تخصیص نزده‌اند»[5]

باز از ادله‌ای که شنقیطی برای اثبات ادعای خویش بیان کرده است احادیثی است که درباره سلام دادن پیامبر (صلی الله علیه و اله و سلم) بیان فرموده‌اند.[6]

پس نظریه عدم سماع موتی که یکی از محورهای مخالفت وهابیت با زیارت و مناجات با اولیاء و انبیاء می باشد توسط خود عالمان وهابی چندان مورد وثوق نیست.

پی‌نوشت:

[1]. محمد أمین شنقیطی، أضواء البیان، ج6، ص134، بیروت، دارلفکر، 1415ق.
[2]. معروف است عایشه صحیحه، سخن گفتن پیامبر (صلی الله علیه و آله) با کشته شدگان بدر را رد کرده است. ابن تیمیه و شنقیطی این را باعث از بین رفتن روایت صحیح نمی دانند. محمد أمین شنقیطی، أضواء البیان، ج6، ص134، همان
[3]. محمد أمین شنقیطی، أضواء البیان، ج6، ص129، همان.
[4]. همان، ج6، ص129-130.
[5]. همان، ج6، ص130.
[6]. مسلم بن حجاج نیسابوری، صحیح مسلم، ج2، ص669. درار الاحیاء التراث العربی،1392ق.

برگرفته از http://alizandiy.blogfa.com/post/30