كل عناوين نوشته هاي ( آرشيو شده ) كامران اويسي

كامران اويسي
[ شناسنامه ]
برگزاري کرسي ترويجي دکتر اويسي ...... يكشنبه 98/11/13
شرکت در برنامه تبيين رساله هاي دکتري قرآني ...... يكشنبه 98/11/6
شبهه تشابه اسمي فرزندان امام علي با خلفاي سه گانه ...... يكشنبه 98/10/22
نگاهي به حواشي تقريرنويسي از دروس آيتاللهالعظمي وحيد خراساني ...... چهارشنبه 98/10/11
روش هاي تدريس دروس حوزوي ...... سه شنبه 98/10/10
ارائه مقاله در همايش آيت الله فاضل لنکراني ...... يكشنبه 98/10/8
همايش ملي ديدگاه علوم قرآني آيت الله فاضل لنکراني ...... چهارشنبه 98/10/4
جزوه امتحاني علوم قرآني1 (تحريف ناپذيري) ارشد ...... سه شنبه 98/10/3
جزوه امتحان مکاتب تفسيري ...... يكشنبه 98/10/1
چگونگي انتخاب موضوع تا دفاع در رشته هاي قرآن و حديث ...... دوشنبه 98/9/4
حديثي از کتاب کافي ...... دوشنبه 98/9/4
جزوه تحريف قرآن ...... دوشنبه 98/8/20
نکات مهم در ترجمه عربي کنکور ...... يكشنبه 98/8/12
تفاوت تحدي قرآن در يک سوره و ده سوره و کل قرآن ...... يكشنبه 98/6/10
کودکان در بهشت ...... يكشنبه 98/6/10
   1   2   3   4   5   >>   >
  ==>   ليست غير آرشيوي ها